Artikkelen gjennomgår nyere avgjørelser fra Høyesterett om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område. Avgjørelsene behandler sentrale spørsmål som retten til å stå i stilling ved oppsigelse og virksomhetsoverdragelse, gjeninntreden ved avskjed, rettslig interesse og småkravsprosess i arbeidsrettssaker. Der det er naturlig, vil tilgrensende spørsmål bli berørt.

Nøkkelord: prosessuelle spørsmål, rett til å stå i stilling, småkravsprosess, rettslig interesse, gjeninntreden ved avskjed