Arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd regulerer fortsatt bundethet av lønns- og arbeidsvilkår og av tariffavtale – tariffavtalens eftervirkning – i interessetvistsituasjoner. Artikkelen drøfter bestemmelsens bakgrunn og dens rekkevidde i sak og tid. Bestemmelsen kan også spille inn ved overdragelse av virksomhet efter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Der har skillet mellom tariffavtalens eftervirkning, eftervirkning av tariffavtale – «individuell eftervirkning» – og lønns- og arbeidsvilkår som kun bygger på arbeidsavtale, betydning for hvilke rettigheter og forpliktelser som forelå på overdragelsestidspunktet og omfattes enten av § 16-2 første ledd eller av § 16-2 annet ledd. Artikkelen går også inn på slike spørsmål i en viss bredde.

Nøkkelord: ettervirkning, arbeidstvistloven § 8, virksomhetsoverdragelse, arbeidsmiljøloven § 16-2, Arbeidsretten, domsmyndighet