Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-17)
av Lasse Gommerud Våg & Norunn Løkken Sundet
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår nyere avgjørelser fra Høyesterett om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område. Avgjørelsene behandler sentrale spørsmål som retten til å stå i stilling ved oppsigelse og virksomhetsoverdragelse, gjeninntreden ved avskjed, rettslig interesse og småkravsprosess i arbeidsrettssaker. Der det er naturlig, vil tilgrensende spørsmål bli berørt.

Vitenskapelig publikasjon
(side 18-38)
av Alexander Næss Skjønberg
Sammendrag

Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette er en ettervirkning av tariffavtalen. I nyere teori har enkelte tatt til orde for at det ikke gjelder en slik ettervirkningsregel. Forfatteren hevder at et slikt standpunkt mangler rettskildemessig forankring. Artikkelen drøfter ettervirkningsregelens grunnlag og begrunnelse og viser den nære sammenhengen mellom tariffavtalens normative virkninger og ettervirkningsregelen.

Eftervirkning, bundethet og endringsadgang
Randbemerkninger til arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd og arbeidsmiljølovens § 16 første og annet ledd
Vitenskapelig publikasjon
(side 39-69)
av Stein Evju
Sammendrag

Arbeidstvistlovens § 8 tredje ledd regulerer fortsatt bundethet av lønns- og arbeidsvilkår og av tariffavtale – tariffavtalens eftervirkning – i interessetvistsituasjoner. Artikkelen drøfter bestemmelsens bakgrunn og dens rekkevidde i sak og tid. Bestemmelsen kan også spille inn ved overdragelse av virksomhet efter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Der har skillet mellom tariffavtalens eftervirkning, eftervirkning av tariffavtale – «individuell eftervirkning» – og lønns- og arbeidsvilkår som kun bygger på arbeidsavtale, betydning for hvilke rettigheter og forpliktelser som forelå på overdragelsestidspunktet og omfattes enten av § 16-2 første ledd eller av § 16-2 annet ledd. Artikkelen går også inn på slike spørsmål i en viss bredde.

(side 70-92)
av Tor Olav Carlsen
Sammendrag

Partene i en tariffavtale har ulike maktmidler for å kjempe gjennom sine avtalekrav. For eksempel kan arbeidstakersiden streike, og arbeidsgiver kan stenge arbeidstakerne ute fra arbeidet (lockout). Utviklingen i styrkeforholdet mellom partene har medført at arbeidslivets parter har tilpasset seg denne nye situasjonen. Artikkelen belyser hovedtrekk i tilpasningen og peker blant annet på hvordan såkalte «dispensasjoner» har påvirket effekten av tilgjengelige arbeidskampmidler.

Vitenskapelig publikasjon
(side 93-181)
av Aira Din
Sammendrag

Et flertall av hovedavtaler har bestemmelser om inngåelse av såkalte forhåndsavtaler – avtaler om arbeid i forbindelse med arbeidskonflikt. Fremstillingen redegjør både for innholdet i hovedavtalenes bestemmelser om forhåndsavtaler og for innholdet i forhåndsavtalene. Sentrale spørsmål som behandles, er hvordan bestemmelser i slike avtaler kan fungere både som muligheter og begrensninger, og hvilke rettsvirkninger bestemmelsene har. Artikkelen tar også opp enkelte spørsmål knyttet til tredjeparter.

(side 182-201)
av Kristin Alsos & Kristine Nergaard
Sammendrag

Artikkelen ser på arbeidsgiverstrategier i forbindelse med arbeidskamper på 2000-tallet. Etter Norsk Arbeidsgiverforenings feilslåtte lockout i 1986 har enkelte beskrevet lockout-våpenet som dødt. Siden den gang har det vokst frem et skille mellom passiv og aktiv lockout. Gjennom tre konflikter på 2000-tallet viser forfatterne hvordan arbeidsgivernes bruk av passiv lockout i kombinasjon med andre strategier fremdeles gir arbeidsgiversiden sterke virkemidler i interessekonflikter.

(side 202-220)
av Marion Holthe Hirst & Mårten Brandsnes Faret
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven § 14-9 ble endret med virkning fra 1. januar 2019. I artikkelen pekes det på hvilken betydning lovendringen vil kunne få for bemanningsbransjen spesielt, men også for arbeidsgivere generelt. I artikkelen påpekes også enkelte uttalelser fra HR-2017-561-A (Posten II) og HR-2018-2371-A (Norwegian) vedrørende adgangen til midlertidig ansettelse i forbindelse med forestående omorganiseringer. Det konkluderes med at Høyesterett gjennom de nevnte dommer har klargjort at det i visse situasjoner – knyttet til forestående omorganiseringsprosesser – kan foreligge grunnlag for midlertidige ansettelser, selv om forarbeidene isolert sett kan synes å tale i motsatt retning.

1-2019, årgang 16

Arbeidsrett utgis to ganger i året.

Ansvarlige redaktører

Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR

Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i NHO

Nina Kroken, advokat i LO

Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

Redaksjonssekretærer

Anne-Beth Meidell Engan, avokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Alex Borch, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Lars Holo, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma

Christopher Hansteen, advokat i Advokatfirmaet Grette

Imran Haider, advokat i LO

Mona Næss, arbeids- og sosialråd i Den Norske Delegasjonen til EU

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen

Eli Aasheim, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

Kurt Weltzien, advokat i NHO

Redaksjonens adresse

Arbeidsrettc/o Tron SundetArbeidsrettenPostboks 8015 Dep0030 Oslo

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/arbeid.

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo.

Telefon: 24 14 75 00.E-post: journals@universitetsforlaget.noAbonnement kan bestilles på www.idunn.no/arbeid.

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/arbeid#rights.

Omslag: Stian HoleSats: Bøk Oslo ASTrykk: 07 Media – 07.no

ISSN Print: 1503-5883ISSN Online: 1504-3088DOI: 10.18261/issn.1504-3088

© Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon