Artikkelen tar opp vikarbyråansattes rett til tilrettelegging i arbeidsforholdet, med fokus på permisjonsrettigheter i forbindelse med sykdom og omsorgsoppgaver. Vikarbyrådirektivets krav om lik behandling av innleide arbeidstakere når det gjelder «grunnleggende arbeids- og ansettelsevilkår», er gjennomført i norsk rett fra 2013. Det er likevel usikkert i hvilken utstrekning likebehandlingskravet omfatter rettigheter i forbindelse med tilrettelegging. Uansett kan denne gruppe fleksible arbeidstakere i praksis ha vansker med å gjøre seg nytte av formelle rettigheter til tilrettelegging. Vanskene har dels sammenheng med trepartsforholdet, dels med den manglende stabilitet og forutsigbarhet som karakteriserer denne type arbeidsforhold. Vikarbyråansettelse gir derfor ikke samme reelle muligheter når det gjelder, som ordinær fastansettelse i topartsforholdå få tilrettelagt egen arbeidssituasjon.

Nøkkelord: vikarbyråansettelse, innleie, tilrettelegging, arbeidsmiljø, likebehandling, sosialt medborgerskap