Sommeren 2016 avsa Høyesterett den såkalte Nattilleggsdommen. Dette er den første høyesterettsdommen som går nærmere inn på hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget og rekkevidden av tjenestepensjonslovenes unntak for diverse tillegg og ytelser. Dommen har medført økt bevissthet rundt hva som utgjør pensjonsgrunnlaget, og har dermed også gitt opphav til flere krav fra ansatte om etterinnbetaling av pensjonsinnskudd og/eller premie som følge av for lavt pensjonsgrunnlag. I Nattilleggsdommen ble det imidlertid også fastslått at tjenestepensjonslovene bare har offentligrettslig virkning og ikke medfører avtalerettslig ugyldighet. Et krav om etterinnbetaling av pensjonsinnskudd og/eller premie må derfor ha et rettslig grunnlag utover tjenestepensjonslovene. Dette reiser særlige utfordringer fordi pensjonsgrunnlaget sjelden er uttrykkelig regulert i avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Spørsmålet blir da hvilke rettigheter de ansatte kan utlede fra pensjonsforsikringsavtalen mellom arbeidsgiver og livsforsikringsselskapet.