Tema for artikkelen er rekkevidden av ettervirkningsregelen i arbeidstvistloven § 8 tredje ledd ved endringer av partsforholdene på arbeidsgiversiden, og særlig i hvilken grad bestemmelsen begrenser styringsretten når det gjelder tariffavtalte og øvrige arbeidsvilkår. Artikkelen diskuterer også om bestemmelsen kommer til anvendelse ved virksomhetsoverdragelser, og fredspliktens omfang dersom ny arbeidsgiver ikke reserverer seg mot overdragerens tariffavtale. Fremstillingen er illustrert med eksempler og spørsmål knyttet til pensjon. Avslutningsvis drøftes enkelte spørsmål knyttet til Arbeidsrettens kompetanse.