Offentlige saksdokumenter er som hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten. Dette gjelder også saksdokumenter med tilknytning til offentlige instansers rolle som arbeidsgiver. I denne artikkelen redegjøres det for når offentligheten har krav på innsyn i dokumenter som omhandler personalsaker, og når det er adgang til å unnta dokumenter fra slikt innsyn. I tillegg gis det avslutningsvis en vurdering av om dagens rettstilstand er tilfredsstillende.