Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 159-182)
av Brynhild Mostad Ystgaard
Sammendrag

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling ble revidert med virkning fra 1. juli 2017. Bestemmelsen om arbeidsgivers plikt til å legge til rette for intern varsling ble gitt særskilt oppmerksomhet i revisjonen. Artikkelen redegjør for innholdet i denne plikten, og undersøker hvilken betydning arbeidsgivers tilretteleggingsplikt har for arbeidstakers varslingsrett og varslervern etter revisjonen i 2017.

Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt
Varslingsrett, rapporteringsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold – med særlig henblikk på politi- og lensmannsetaten
(side 183-219)
av Ragnar L. Auglend og Henning Jakhelln
Sammendrag

Artikkelen understreker betydningen av arbeidstakeres varslingsrett, herunder varslingsrettens preventive funksjon. Det redegjøres for det nærmere innhold av uttrykket «kritikkverdige forhold», og den rapporteringsplikt som kan påhvile arbeidstakere gjennomgås utførlig. Arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er lovfestet i arbeidsmiljøloven. Dette er en rett for arbeidstakere. Arbeidstakere har også plikt til å varsle etter nærmere bestemmelser i arbeidsmiljølov, annen lovgivning, instruks osv. For så vidt foreligger en varslingsplikt, som vanligvis omtales som arbeidstakeres rapporteringsplikt. Denne rapporteringsplikt kan være meget omfattende, slik regelverket innen politi- og lensmannsetaten illustrerer. Rapporteringsplikten kan derfor gripe inn i varslingsretten. Det redegjøres i artikkelen for spørsmålet om det kan legges til grunn at en arbeidstaker som varsler i henhold til rapporteringsplikt har den samme rettsstilling som ved rettmessig varsling. Det redegjøres også for at taushetsplikt ikke nødvendigvis avskjærer varslingsretten. Dette må bedømmes ut fra en balansert avveining av de forskjellige hensyn. Tilsvarende gjelder i forhold til rapporteringsplikten.

(side 220-240)
av Kari Gimmingsrud
Sammendrag

Fra 25. mai 2018 får alle EU land ny og enhetlig personvernlovgivning. Den nye personvernforordningen, forkortet GDPR (General Data Protection Regulation), er et stort fremskritt for personvernlovgivningen i Europa. Forordningen vil påvirke hvordan arbeidsgivere behandler ansattes personopplysninger og hvilke rettigheter arbeidstakerne har. Denne artikkelen gir en oversikt over det nye personvernregelverket og viktige endringer for norske virksomheter og privatpersoner. Artikkelen fremhever viktige endringer i et arbeidsrettslig perspektiv. På tidspunktet for trykking av denne artikkelen i desember 2017 er det norske lovforslaget fortsatt under behandling. Hvilke nasjonale tilpasninger som til slutt vil bli vedtatt som norsk lov, er ikke endelig avklart.

(side 241-254)
av Camilla Selman og Hilde Eck-Olsen
Sammendrag

Offentlige saksdokumenter er som hovedregel åpne for innsyn fra allmennheten. Dette gjelder også saksdokumenter med tilknytning til offentlige instansers rolle som arbeidsgiver. I denne artikkelen redegjøres det for når offentligheten har krav på innsyn i dokumenter som omhandler personalsaker, og når det er adgang til å unnta dokumenter fra slikt innsyn. I tillegg gis det avslutningsvis en vurdering av om dagens rettstilstand er tilfredsstillende.

(side 255-277)
av Alfred Streng
Sammendrag

I upphandlingsdirektivet 2014/24/EU framkommer möjligheten att även beakta arbetsrättsliga hänsyn mer tydligt än i tidigare lagstiftning. Den nya finska UpphL (1397/2016), norska anskaffelsesloven (73/2016) och svenska LOU (2016:1145) följer direktivets bestämmelser. Reglerna om arbetsrättsliga hänsyn grundar sig även på ILO:s konvention nr 94 som Finland ratificerade år 1951 och Norge 1996 medan Sverige inte än ratificerat den. Införandet av krav på arbetsrättsliga hänsyn, som inte utgör kvalifikationskriterier, tekniska specifikationer eller utvärderingskriterier, i offentliga upphandlingar kan även medföra vissa problem. Frågan om möjligheten att ställa krav på att anbudsgivarna ska omfattas ett visst kollektivavtal har fått särskild uppmärksamhet, i synnerhet i Sverige.

bokmelding
(side 278-280)
av Tron Løkken Sundet

2-2018, årgang 14

Arbeidsrett utgis to ganger i året.

Redaktører

Advokat Tarjei Thorkildsen

Advokat Margrethe Meder

Advokat Nina Kroken

Professor emeritus Stein Evju

Redaksjonssekretærer

Nestleder i Arbeidsretten Tron Løkken Sundet

Dommer i Arbeidsretten Marit B. Frogner

Redaksjonsråd

Advokat Alex Borch

Advokat Einar Engh

Advokat Christopher Hansteen

Advokat Imran Haider

Advokat Lars Holo

Avdelingsdirektør Mona Næss

Tingsrettsdommer Terese Smith Ulseth

Advokat Eli Aasheim

Erik Aagaard

Advokat Kurt Weltzien

Manuskripter

Manuskripter sendes til redaksjonssekretærene på e-post: marit.frogner@arbeidsretten.no / tron.sundet@arbeidsretten.no.

Se forfatterveiledning på tidsskriftets hjemmeside: www.idunn.no/arbeid

Abonnement

Pris: kr 959. Studenter: kr 429.

Løssalg: kr 259.

E-tilgang

Både institusjoner og privatpersoner kan kjøpe elektronisk tilgang til tidsskriftet på Idunn. Mer informasjon på tidsskriftets hjemmeside.

Henvendelse om abonnement og e-tilgang -rettes til Universitetsforlagets kundeservice. Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 -Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: + 47 24 14 75 00. E-post: abonnement@universitetsforlaget.no.

Arbeidsrett kommer med to hefter i året. Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget.

Sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk: 07 Media – 07.no

ISSN Print: 1503-5883

ISSN Online: 1505-3088

www.idunn.no/arbeid

www.universitetsforlaget.no

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske for-leggerforening og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: http//www.nff.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

© Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon