Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 137-180)
av Julie Piil Lorentzen
Sammendrag

Ved virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16 overføres arbeidsforholdene i den berørte virksomhet til en ny arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren kan ha behov for å endre de overførte arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, men endringsadgangen er ikke ubegrenset. Artikkelen drøfter hvilken betydning tidligere arbeidsgivers tariffavtale kan ha for endringsadgangen i situasjoner hvor ny arbeidsgiver har erklært seg ubundet av avtalen.

(side 181-207)
av Tron Løkken Sundet
Sammendrag

Artikkelen redegjør for bakgrunnen for og det nærmere innholdet i reglene om anke over Arbeidsrettens avgjørelser. I den forbindelse gis det også en oversikt over reglene om Arbeidsrettens domsmyndighet.

(side 208-221)
av Lasse Gommerud Våg
Sammendrag

Ved nedbemanning må arbeidsgiver definere hvilke arbeidstakere som skal vurderes mot hverandre ved avgjørelsen av hvem som skal sies opp (utvelgelseskrets). Utgangspunktet er at hele virksomheten er utvelgelseskrets, men kretsen kan begrenses til bestemte deler av virksomheten dersom dette er saklig begrunnet. I Rt. 2015 s. 1332 (Gresvig) og ARD-2016-17 (Nokas) var det spørsmål om avgrensingen av utvelgelseskretsen var saklig begrunnet. Forfatteren foretar en analyse av disse to dommene.

(side 222-230)
av Stein Owe
Sammendrag

En formuriktig oppsigelse skal etter arbeidsmiljøloven § 15-5 i utgangspunktet kjennes ugyldig dersom arbeidstaker går til søksmål innen fire måneder fra oppsigelsen. Dette vil også gjelde ved formelle endringsoppsigelser, dvs. der det gis en ordinær oppsigelse i forening med tilbud om en endret stilling i virksomheten. I juridisk terminologi brukes betegnelsen «endringsoppsigelse» også om tilfelle der arbeidsgiver foretar en beslutning om endring i et bestående arbeidsforhold, som går ut over det som ensidig kan fastsettes i medhold av arbeidsgivers styringsrett. Det som behandles i denne artikkelen, er hvorvidt det er naturlig at arbeidsmiljøloven § 15-5 gis anvendelse på slike styringsrettsoverskridelser.

Bokmeldinger
(side 231-236)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon