Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-90)
av Elisabeth Dolva Sandøy
Sammendrag

For skipsarbeidere som er omfattet av skipsarbeidsloven er vernereglene til dels ulike sammenlignet med de som gjelder for arbeidstakere på land. Dette gjelder også reglene om virksomhetsoverdragelse. Forfatteren drøfter hvilket vern bestemmelsen om virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidsloven gir. Sentrale spørsmål er da hva som skal til for at det foreligger en virksomhetsoverdragelse i skipsarbeidslovens forstand, samt hvilke rettsvirkninger som er knyttet til bestemmelsen. Forholdet til yrkestransportlova blir også behandlet.

(side 91-103)
av Førstelektor Gerd Engelsrud
Sammendrag

Artikkelen gir en framstilling av de nye bestemmelsene knyttet til midlertidig ansettelse uten særskilt begrunnelse som trådte i kraft 1.7.2015. Begrensninger knyttet til maksimal varighet (tolv måneder), kvote (15 %) og karantene knyttet til arbeid av samme art (tolv måneder), samt ny treårsregel for sammenhengende midlertidig ansettelse presenteres og problematiseres. Det redegjøres også for rettsvirkninger av brudd på reglene knyttet til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag.

(side 104-126)
av Ove André Vanebo
Sammendrag

Personopplysningsforskriften kapittel 9 regulerer de materielle og prosessuelle vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-postkasse m.v. Artikkelen redegjør for de relevante bestemmelsene for innsyn, herunder når arbeidsgiver kan gjøre innsyn i e-postkassen og hvilken fremgangsmåte som bør følges i den forbindelse. Artikkelen problematiserer også en rekke punkter i forskriften som har uklart innhold.

(side 127-136)
av Stein Owe
Sammendrag

Under forberedelsen av søksmål fra en arbeidstaker mot arbeidsgiver kan det oppstå spørsmål knyttet til fremgangsmåte. Denne artikkelen tar for seg enkelte slike spørsmål, samt noen regler som er til gunst for arbeidstaker som ønsker å fremme krav mot arbeidsgiver ved søksmål eller begjæring om konkurs.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon