Et spørsmål som jevnlig reises, er hvor lenge en arbeidsgiver har anledning til å oppbevare advarsler. Problemstillingen reguleres av personopplysningsloven som forutsetter at personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er «nødvendig» å lagre dem. I artikkelen pekes det på de rettslige utgangspunktene for den formålsrettede nødvendighetsvurderingen som skal foretas, og det knyttes bemerkninger til Datatilsynets vurderinger i en konkret sak. Det trekkes videre den konklusjon at advarsler i de langt fleste tilfeller kan lagres i lengre tid.