Tilkallingsvikarer er ikke et rettslig begrep, men en populærbetegnelse på ansatte som kun utfører arbeid etter avtale med arbeidsgiver for hver enkelt arbeidsøkt. I denne artikkelen gir forfatterne noen betraktninger om rettsstillingen til tilkallingsvikarene, og hvordan arbeidsgiver må gå frem etter dagens rettstilstand for å benytte tilkallingsvikarer på en måte som er i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven. I tillegg gis det avslutningsvis en vurdering av om dagens rettstilstand er tilfredsstillende.