Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-99)
av Lasse Gommerud Våg
Sammendrag

I mange tariffavtaler er det bestemmelser om at ansiennitet skal ha betydning ved utvelgelsen i en nedbemanning. Forfatteren drøfter hvordan slike tariffbestemmelser skal tolkes, og hvordan slike klausuler forholder seg til arbeidsmiljølovens regler om stillingsvern. Sentrale spørsmål som behandles er hvordan ansiennitet skal beregnes og hvilken ansiennitet en arbeidstaker kan eller skal ha ved utvelgelsen. Ulike diskrimineringsspørsmål knyttet til ansiennitet blir også behandlet.

(side 100-121)
av Christopher Hansteen og Kristine Nergaard
Sammendrag

Artikkelen tar for seg to tema med relevans for det kollektive arbeidslivet. For det første, hvilken tariffavtale skal anvendes når en arbeidstakerorganisasjon krever tariffavtale i en arbeidsgiverorganisert virksomhet, og hvordan håndteres eventuell uenighet om dette? Her går vi gjennom Hovedavtalens bestemmelser om avtalevalg og praktiseringen av disse. For det andre, hvordan regulerer hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden intern uenighet om grensene mellom medlemsforbund. Og i forlengelsen av dette, hvordan løses situasjoner der det forbundet som har medlemmene, ikke er part i den tariffavtalen som gjøres gjeldende for virksomheten. Dette diskuteres med utgangspunkt i praksis i LO og YS.

(side 122-146)
av Martin Jetlund
Sammendrag

Ved virksomhetsoverdragelse kan erverver reservere seg mot å bli bundet av overdragers tariffavtale med AFP-forpliktelser. Overførte arbeidstakere, som ikke har tatt ut AFP, står da uten rettigheter overfor AFP-ordningen. Spørsmålet er om AFP er et individuelt arbeidsvilkår etter tariffavtalen, som gir arbeidstakerne rettigheter mot erverver i form av et erstatningskrav. Dersom det er tilfellet, blir det neste spørsmålet om «pensjonsunntaket» kommer til anvendelse, slik at arbeidstakerne likevel ikke har noe krav mot erverver.

(side 147-157)
av Jan Fougner
Sammendrag

Forfatteren reiser i artikkelen spørsmålet om vilkåret om «saklig grunn» for oppsigelse er en vellykket reguleringsmekanisme. Det høye antallet tvister om oppsigelsers lovlighet, en mer utviklet diskrimineringslovgivning og Høyesteretts utlegning av «saklighet» som spørsmål om hva som er «rimelig» og «naturlig», gjør det nødvendig å tenke igjennom om alternative modeller kan gi større forutberegnelighet. Adgang til å avtale seg bort fra stillingsvernet i bytte med omstillingsavtaler kan være en slik mulighet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon