Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-28)
av Catherine Barnard
Engelsk sammendrag

The seminal decisions of the Court of Justice in Laval, Rüffert and Luxembourg on the interpretation of the complex Posted Workers Directive 96/71 proved deeply divisive. The cases also raised more questions than they answered. These matters have been taken up in a number of fora, not just the EU but also the EFTA Court and the European Committee of Social Rights (ECSR). This article considers the decisions of the EFTA Court in STX and the Norwegian Supreme Court’s controversial response to it, as well as looking at the report of the ECSR on a complaint from the Swedish trade union confederation, the LO, about the government’s implementation of the judgment in Laval. Through an examination of these decisions, this article looks at two fundamental questions: (1) how do the Directive and the Treaty fit together and how much space is left for the application of -national law, and (2) what happens when institutions fundamentally disagree?

Vitenskapelig publikasjon
(side 29-111)
av Thorstein Vale Opdal
Sammendrag

Selv om arbeidsforholdet i utgangspunktet er tosidig, har vi eksempler på det som kan betegnes som «sammensatte arbeidsgiverforhold». I dette ligger det at flere enn én part har rettighets- og pliktposisjoner som arbeidsgiver i ett og samme arbeidsforhold. Lovgivningen regulerer ikke direkte når slike sammensatte arbeidsgiverforhold kan oppstå, og bare i liten grad hvilke rettsvirkninger det kan ha for de involverte. Dette er problemstillinger som først og fremst er utviklet i rettspraksis. I artikkelen er denne rettspraksisen analysert med sikte på å trekke opp noen hovedlinjer for dagens rettstilstand.

Vitenskapelig publikasjon
(side 112-121)
av Stein Evju
Sammendrag

I arbeidsretten har ansiennitet betydning i mange sammenhenger. I rettspraksis og litteratur snakkes det ofte om et «ansiennitetsprinsipp». Forfatteren drøfter hva som forstås med «ansiennitet», og viser at dette ikke på noen måte er et enhetlig begrep. Han argumenterer for at det derfor ikke er hensiktsmessig å operere med «ansiennitetsprinsippet» som rettslig begrep.

(side 122-138)
av Lars Kokkvold og André Istad Johansen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg typiske forhold som bør reguleres ved utformingen av individuelle pensjonsavtaler. Artikkelen fokuserer blant annet på hvordan innføringen av retten til å ta ut fleksibel pensjon mellom 62 og 75 år virker inn på utformingen av individuelle pensjonsavtaler, og hvordan allerede inngåtte avtaler skal tolkes i lys av disse reglene. Artikkelen omhandler både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte individuelle pensjonsavtaler.

(side 139-147)
av Anders Stenbrenden
Sammendrag

I Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) uttalelse i Mediaas-saken går ombudet langt i å hevde at det ikke lenger er anledning til å opprette og praktisere aldersgrenser på 67 år. Ved dette har LDO i realiteten fraveket Høyesteretts avgjørelse i Gjensidigedommen (Rt-2011-964). Den sentrale rettskildefaktoren for ombudet er Høyesteretts avgjørelse i Rt-2012-219 (Helikopterdommen). Etter forfatterens oppfatning trår LDO feil. Helikoperdommen har et begrenset nedslagsfelt og rokker ikke ved adgangen til å fastsette og praktisere aldersgrenser på 67 år.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon