Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-81)
av Rajvinder Singh Bains
Sammendrag

Begrepet «lønn» spiller en sentral rolle i EU-rettslige regelverk, både på traktat-nivå og i sekundærlovgivningen. Men terminologien varierer atskillig; det samme gjør omfanget av lønnsbegrepene i ulike sammenhenger. Dette avtegner seg også i norske gjennomføringsregler. Artikkelen analyserer begrepsbruken, innholdet og rekkevidden av lønnsbegrepene på EU-rettslig nivå i tverrgående perspektiv og sammenholder så dette med de korresponderende norske regelverkene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 82-111)
av Stein Evju
Sammendrag

Et krav om saklig grunn for oppsigelse fra arbeidsgivers side kom først inn i lovgivningen med arbeidervernloven av 1936. Men krav om saklig grunn har en lengre historie i arbeidsretten, først og fremst på det tariffrettslige området. Artikkelen behandler regelutviklingen på begge områder. Dernest ligger hovedvekten på hvordan først Arbeidsretten, så de alminnelige domstolene, særlig Høyesterett, har stillet seg til spørsmålene om og i hvilken grad en arbeidsgivers saklighetsskjønn kan prøves av domstolene. Her viser fremstillingen utviklingslinjer med flere parallelle trekk, og en utvikling på det tariffrettslige området som bare sent innhentes av utviklingen for det alminnelige stillingsvernets del.

Vitenskapelig publikasjon
(side 112-138)
av Marianne Jenum Hotvedt og Terese Smith Ulseth
Sammendrag

Artikkelen analyserer åtte høyesterettsavgjørelser om endringsadgang i arbeidsforhold. Forfatterne argumenterer for at domstolene må bygge på en kontraktsrettslig tilnærming i prøvingen av arbeidsgivers endringsadgang, og redegjør for hva en slik tilnærming innebærer. Arbeidsgivers endrings-adgang må da avgrenses ved en tolkning der partenes interesser avveies i en rimelighetsvurdering, og styrings-retten blir både en endringsmekanisme i det enkelte arbeidsforholdet og samfunnets mekanisme for å tilpasse arbeidsforholdet til samfunnsutviklingen. De ulike -momentene som inngår i avveiningen blir deretter gjenstand for utførlig analyse, herunder forholdet mellom rimelighetsvurderingen og arbeidsavtalens ordlyd.

(side 139-146)
av Stein Evju
Sammendrag

Tariffavtaler etablerer en rekke rett/plikt-relasjoner mellom tariffparter og medlemsbundne. Skillet mellom «obligatoriske» og «normative» bestemmelser er utilstrekkelig for å analysere og beskrive de mange og ulike relasjonene. Forfatteren argumenterer for at begrepene rettighetssubjekt og pliktsubjekt er bedre egnet som analyseverktøy. Dette utvikles gjennom en drøftelse av ulike typer av tariffbrudd og de mange formene for rettsvirkninger som kan være aktuelle ved tariffbrudd.

(side 147-179)
av Thomas Keiserud og og Kristine Ringstad Vartdal
Sammendrag

Artikkelen omhandler de nye reglene i arbeidsmiljøloven om innleie fra bemanningsforetak som i all hovedsak trådte i kraft fra 1. januar 2013. I artikkelen behandles noen grunnleggende tolkningsspørsmål de nye reglene reiser. I tillegg gis det en mer generell gjennomgang av øvrige bestemmelser i det nye regelverket.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon