Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 103-141)
av Kjetil Edvardsen
Sammendrag

Høyesterett har i tre dommer anvendt en rettsregel som innebærer at isolert sett lovlige midlertidige ansettelsesavtaler likevel strider mot arbeidsmiljøloven dersom virksomheten over tid har et stabilt og påregnelig behov for arbeidskraft (grunnbemanningslæren1) Høyesterett anvender begrepet «den ulovfestede lære» i Rt. 2009 s. 578 (Sykehuset Innlandet). Jeg mener grunnbemanningslæren er en bedre betegnelse, og vil kort begrunne dette innledningsvis under punkt 1.1. ). Den midlertidige ansatte er da fast ansatt, forutsatt at han er tilstrekkelig tilknyttet virksomheten. Dette er kjernen i grunnbemanningslæren, og temaet for denne artikkelen.

(side 143-165)
av Kai Ove Roseth og Christel Kvalvik
Sammendrag

Artikkelen tar for seg praksis fra Høyesterett vedrørende aldersgrenser og forbudet mot aldersdiskriminering. Det knyttes kommentarer til utviklingen av Høyesteretts syn på aldersgrenser lavere enn 70 år som ikke er nødvendige for utøvelsen av arbeid eller yrke, og det reises spørsmål ved hvilken plass slike aldersgrenser nå har i norsk arbeidsliv.

(side 166-173)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

Det er ikke hvert år at en en dom fra Arbeidsretten blir anket til Høyesterett. 8. november 2012 avgjorde imidlertid Høyesterett en ankesak hvor NHO gjorde gjeldende at Arbeidsretten hadde gått utenfor sin domskompetanse, ved å gi dom for at avskjeden av en tillitsvalgt var «ugyldig» i tillegg til at den var tariffstridig. Høyesterett konstaterte at Hovedavtalens henvisning til arbeidsmiljølovens regler innebar at lovnormen var blitt til en tariffnorm. Arbeidsretten hadde derfor kompetanse til gi dom for «ugyldighet». I tillegg avklarer Høyesterett flere prosessuelle problemstillinger som den nye arbeidstvistloven av 2012 skapte.

(side 174-177)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

Etter tre og et halvt års saksbehandling kom beskjeden om at ESA lukker saken som var reist mot Norge knyttet til forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I denne artikkelen vurderer forfatteren ESAs oppgitte begrunnelse for å lukke saken. Etter forfatterens oppfatning er vedtaket om lukking basert på sviktende rettslig og faktisk grunnlag.

Bokmelding
(side 178-179)
av Karen Eg Taraldrud
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon