Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-29)
av Stein Evju
Sammendrag

Som temafelt har arbeidsrett endret seg og utviklet seg helt grunnleggende i -løpet av de siste 2–300 år. Utviklingen fra hovedsakelig lovbestemte former for arbeidsforhold til den «frie arbeidsavtalen» var grunnlaget for en utvikling av nye reguleringsformer og en ny, særegen juridisk disiplin, fra siste halvdel av 1800-tallet til første del av 1900-tallet. På norsk grunn fikk denne utviklingen feste med Paal Bergs bok «Arbeidsrett» i 1930. Artikkelen følger i første del denne utviklingen, også utviklingen i norsk rett efter 1930. I annen del er temaet utviklingen av faget som forskningsfelt og som undervisningsfag ved de juridiske fakultetene i Norge.

(side 30-58)
av Tron Løkken Sundet
Sammendrag

Tema for artikkelen er den nye arbeidstvistloven av 2012. Etter en redegjørelse for opplegget for lovarbeidet, redegjøres det for enkelte hovedtemaer. Det gis en oversikt over lovens regler om tariffavtaler, plassoppsigelser og mekling. De nye prosessreglene presenteres, og det redegjøres for sentrale endringer og enkelte særlige spørsmål som de nye bestemmelsene reiser, herunder nyere avgjørelser fra Arbeidsretten om aktuelle spørsmål. Artikkelen er til dels basert på foredrag holdt på det årlige arbeidsrettskurset for 2012 i regi av Juristenes Utdanningssenter.

(side 59-79)
av Tarjei Thorkildsen
Sammendrag

Arbeidsgivere har som hovedregel adgang til å endre en gjeldende tjenestepensjonsordning. Det må etter rettspraksis foreligge holdepunkter av vekt for at endringskompetansen skal være begrenset. Ved den nærmere vurdering må det etter forfatterens oppfatning skilles mellom tilfeller der det er aktuelt å endre en kollektiv tjenestepensjonsordning som sådan, og spørsmålet om en eller flere arbeidstakere har særskilte pensjonsrettigheter som må honoreres fra arbeids-givers side. I artikkelen analyseres de momenter som rettspraksis og teori har fremholdt ved vurdering av enkelttilfeller.

(side 80-101)
av Gerd Egede-Nissen og Vegard M. Lund
Sammendrag

Bemanningsbransjen har hatt en langvarig og konsekvent praksis med fast ansettelse av arbeidstakere uten garanti for lønn i ledig tid mellom oppdrag. -Bemanningsforetak har da en plikt til å tilby arbeidstakeren relevante oppdrag. Arbeidstakeren har på sin side rett til å nekte å påta seg nye oppdrag. Forfatterne grunngir hvorfor det også må være rettslig adgang til slik praksis.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon