Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 91-119)
av Olav Molven og Gorm Are Grammeltvedt
Sammendrag

Helsepersonell har plikt til av eget tiltak å varsle Fylkesmannen/Statens helsetilsyn om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Artikkelen omhandler hva plikten omfatter, hvem som har plikten, eventuelle krav til helsepersonellet om å varsle virksomhetsintern først, adgangen til å varsle anonymt, forholdet til andre varslings- og meldeordninger, og hvor grensen går mellom lovlig varsling og ærekrenkelse. Når det gjelder forhold ved annet helsepersonell, er spørsmålet særlig om det kan varsles om slike ved egen pasient. Tilsynsmyndighetens måte å behandle sakene på omtales sammen med rettslige følger av unnlatt varsling. Avslutningsvis drøftes under ett de mange uklare sidene ved ordningen.

(side 120-129)
av Hans Jørgen Bender
Sammendrag

Artikkelen drøfter retten til å utføre arbeid i oppsigelsestiden i lys av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse i Rt. 2009 s. 1183 (Investeringsrådgiverkjennelsen). Der slo Ankeutvalget fast at en arbeidsgiver kan frata en arbeidstaker arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner som taler for det.

(side 130-142)
av Maren Elvestad
Sammendrag

I denne artikkelen undersøkes begrensningene lojalitetsplikten medfører for arbeidstakeres ytringsfrihet der ytringen berører arbeidsgivers virksomhet, særlig i lys av revisjonen av Grunnloven § 100 og den stadige utviklingen av nye arenaer for å fremsette ytringer. Med ytringsfrihet siktes i denne sammenheng til såkalt klassisk ytringsfrihet; retten til å fremsette egne meninger offentlig og usensurert, samt informasjonsfrihet og retten til taushet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 143-163)
av Stein Evju
Sammendrag

Den individuelle arbeidsretten har gjennomgått grunnleggende endringer i løpet av de siste 2–300 år. Fra hovedsakelig lovbestemte former for arbeidsforhold overtok den «frie arbeidsavtalen» gradvis fra siste halvdel av 1800-tallet. Samtidig har lovreguleringen av arbeidsforhold vokst, i ulike faser og gradvis i bredden, og den rettslige reguleringen er blitt mer enhetlig. Artikkelen følger slike utviklingstrekk langs fire hovedlinjer knyttet til lovgivningsområdet og sier med det noe bakgrunnen og grunnlaget for dagens individuelle arbeidsrett.

*Artikkelen er en bearbeidet og utvidet versjon av et tidligere arbeid med samme tittel, i Institutt for privatrett. Arbeidsrettsgruppen. Arbeidsnotater, 2012:4.

(side 164-169)
av Stein Evju
Sammendrag

Arbeidsmiljølovens regler om rett til å fortsette i stilling i § 1511 gjelder også ved tvist om oppsigelse eller avskjed i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, jfr. § 164. Ett er hvordan retten til å fortsette har anvendelse i en overgangssituasjon. Noe annet er hvordan det stiller seg dersom oppsigelse ikke gis, men den påståtte erverver nekter å ta imot en arbeidstager. Da får § 1511 ikke uten videre anvendelse. Disse temaene tas opp i artikkelen.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon