Temaet for artikkelen er hvilken virkning arbeidsgivers tariffavtale(r) kan ha for arbeidstakere som ikke er bundet av avtalene. Forfatterens konklusjon er at tariffavtaler i stor grad har en «normerende effekt» for disse utenforstående arbeidstakerne ved at de gjennom deres individuelle arbeidsforhold erverver rett og plikt til å etterleve tariffavtalens arbeids- og lønnsvilkår. Forfatteren oppstiller en presumpsjon for at utenforstående arbeidstakeres arbeidsavtaler må utfylles med de arbeids- og lønnsbetingelser som gjelder etter arbeidsgivers tariffavtale(r), der det ikke er holdepunkter for en annen løsning.

*Artikkelen er en bearbeidet versjon av min masteravhandling, skrevet som vitenskapelig assistent ved Arbeidsretts-gruppen, Institutt for Privatrett, UiO 2010-2011. En særlig takk til mine veiledere, Tarjei Thorkildsen og Stein Evju.