Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelsesfrister er dels preseptoriske, dels kan de fravikes ved avtale. Det gjelder også bestemmelsene i § 15-3 annet og tredje, jfr. åttende, ledd. Men den begrensningen som følger av lovens § 1-9, om at avtaler ikke må være til ugunst for arbeidstageren gjelder også her. Innenfor den samme ramme kan det også inngås avtaler om bindingstid. I rettspraksis og litteratur har det vært vanlig å knytte en vurdering av gyldigheten av bindingstidsklausuler til avtalelovens § 36. I artikkelen argumenteres det for at grensene for avtaleadgang, og dermed gyldighetsvurderingen, også her må bygges direkte på aml. § 15-3 åttende ledd jfr. § 1-9.