Likhet eller ulikhet i tariffavtaleregulering er et tema med mange fasetter. Det som kalles «konkurrerende tariffavtaler», spenner over mange problemstillinger. I artikkelen drøftes disse i lys av den faglige debatten som har utspilt seg de siste 30 år. Forfatteren konkluderer med at det ikke er holdepunkter for egentlige endringer av oppfatningene fra tidligere. Det er fullt tillatelig å ha flere tariffavtaler for samme arbeid og samme virksomhet, men den alminnelige utfyllingsregelen i slike tilfeller er et krav om likeverdighet. Det kan ikke trekkes noe generelt eller prinsipielt skille mellom arbeideravtaler og funksjonæravtaler, men i begge typer tariffavtaler kan det være bestemt eller forutsatt at løsningen skal være en annen enn den som ville følge av utfyllingsnormen.

*Artikkelen er en vesentlig omarbeidet og utvidet versjon av manuskript til et foredrag om «konkurrerende tariffavtaler» ved Juristenes Utdanningssenters Spesialkurs i kollektiv arbeidsrett, Oslo, 14. oktober 2010.