Permitteringsadgangen i norsk arbeidsliv er ikke lovfestet. Der det foreligger tariffavtale, vil permitteringsadgangen ofte være regulert i den. Det er imidlertid også adgang til å permittere i bedrifter uten tariffavtale. Omtrent halvparten av arbeidslivet i Norge har ikke tariffavtale. Adgangen til permitteringer i denne del av arbeidslivet bygger på sedvane og rettspraksis og kan karakteriseres som uskreven rett. Det er knyttet noen usikkerhetspunkter til denne permitteringsadgangen uten tariffavtalehjemmel, og disse punktene skal gjennomgås og drøftes her. Forfatteren argumenterer for at det bør stilles noe strengere krav til saksbehandlingen ved permitteringer utenfor tariffavtalene, og at det bør vurderes om det er behov for lovgivning på området. 1