Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) trådte i kraft 1. juli 2008. Loven pålegger bedrifter som vurderer nedleggelse av virksomheten en rekke nye plikter, først og fremst en meldeplikt til fylkeskommunen. Disse reglene er det naturlig å betrakte som nye, lovfestede krav til arbeidsgivers saksbehandling ved denne spesielle nedbemanningssituasjonen. Artikkelen gir en presentasjon av omstillingslova, rettskildesituasjonen og noen tolkningsspørsmål, samt en drøftelse av enkelte praktiske spørsmål når det gjelder forholdet til andre regler.