Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 105-141)
av Stein Evju
Sammendrag

Likhet eller ulikhet i tariffavtaleregulering er et tema med mange fasetter. Det som kalles «konkurrerende tariffavtaler», spenner over mange problemstillinger. I artikkelen drøftes disse i lys av den faglige debatten som har utspilt seg de siste 30 år. Forfatteren konkluderer med at det ikke er holdepunkter for egentlige endringer av oppfatningene fra tidligere. Det er fullt tillatelig å ha flere tariffavtaler for samme arbeid og samme virksomhet, men den alminnelige utfyllingsregelen i slike tilfeller er et krav om likeverdighet. Det kan ikke trekkes noe generelt eller prinsipielt skille mellom arbeideravtaler og funksjonæravtaler, men i begge typer tariffavtaler kan det være bestemt eller forutsatt at løsningen skal være en annen enn den som ville følge av utfyllingsnormen.

*Artikkelen er en vesentlig omarbeidet og utvidet versjon av manuskript til et foredrag om «konkurrerende tariffavtaler» ved Juristenes Utdanningssenters Spesialkurs i kollektiv arbeidsrett, Oslo, 14. oktober 2010.

(side 142-158)
av Simen Smeby Lium og Kjersti Borgen
Sammendrag

Lov om meldeplikt ved nedleggelse av næringsverksemd (omstillingslova) trådte i kraft 1. juli 2008. Loven pålegger bedrifter som vurderer nedleggelse av virksomheten en rekke nye plikter, først og fremst en meldeplikt til fylkeskommunen. Disse reglene er det naturlig å betrakte som nye, lovfestede krav til arbeidsgivers saksbehandling ved denne spesielle nedbemanningssituasjonen. Artikkelen gir en presentasjon av omstillingslova, rettskildesituasjonen og noen tolkningsspørsmål, samt en drøftelse av enkelte praktiske spørsmål når det gjelder forholdet til andre regler.

(side 159-170)
av Nicolay Skarning
Sammendrag

Permitteringsadgangen i norsk arbeidsliv er ikke lovfestet. Der det foreligger tariffavtale, vil permitteringsadgangen ofte være regulert i den. Det er imidlertid også adgang til å permittere i bedrifter uten tariffavtale. Omtrent halvparten av arbeidslivet i Norge har ikke tariffavtale. Adgangen til permitteringer i denne del av arbeidslivet bygger på sedvane og rettspraksis og kan karakteriseres som uskreven rett. Det er knyttet noen usikkerhetspunkter til denne permitteringsadgangen uten tariffavtalehjemmel, og disse punktene skal gjennomgås og drøftes her. Forfatteren argumenterer for at det bør stilles noe strengere krav til saksbehandlingen ved permitteringer utenfor tariffavtalene, og at det bør vurderes om det er behov for lovgivning på området. 1

(side 171-179)
av Anniken Astrup
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven § 15-3 (2) og (3) har regler om lengre oppsigelsesfrist for arbeidstakere som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i et nærmere angitt tidsrom, og om ytterligere forlenget oppsigelsesfrist for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten både i et nærmere angitt tidsrom og er over en viss alder. Artikkelen drøfter hvorvidt tidligere ansettelsestid som midlertidig ansatt eller innleid i samme virksomhet skal regnes med ved beregningen av den sammenhengende ansettelsestid som kreves etter aml. § 15-3 (2) og (3).

(side 180-188)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

Regjeringens forslag om endringer i forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal gjøre forskriften mer effektiv. Forfatteren har i tre tidligere artikler i tidsskriftet «Arbeidsrett» vært forholdsvis kritisk til forskriftens gyldighet og praktiske anvendelse. Han har til og med vært frekk nok til å proklamere forskriftens død. Forfatteren gjør i denne artikkelen gjeldende at forslaget til endringer fortsatt er i strid med EØS-retten. I tillegg skaper forslaget helt uhåndterlige anskaffelsesrettslige og tariffrettslige konsekvenser. Spørsmålet er likevel om forskriften med de foreslåtte endringer har gjenoppstått.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon