Artikkelen behandler anvendelse av fireårsregelen for innleide arbeidstakere i motsetning til midlertidig ansatte. Fra 1. januar 2010 ble aml. § 14-9 (5) og § 14-12 (3) endret. Endringene klargjør at fireårsregelen ikke gjelder ved innleie av arbeidskraft basert på avtale med tillitsvalgte. Det redegjøres derfor kort for adgangen til å inngå avtale med tillitsvalgte om innleie uten hinder av begrensningene i § 14-9 (1) jf. § 14-12 (2). Avslutningsvis reises det spørsmål ved om fireårsregelen har utilsiktede virkninger for innleieforhold.