Artikkelen er en kommentar til Henning Jakhellns artikkel i Arbeidsrett 2009 s. 111-119 hvor han behandler utviklingen av arbeidsrettsdisiplinen i Norge og forsk-ningsfeltets fremtidige utfordringer. I denne kommentaren ses det nærmere på noen arbeidsrettslige konsekvenser av moderne reguleringsteknikk som benyttes for å regulere forholdet mellom selskap og samfunn, og som arbeidsretten ennå i beskjeden grad har befattet seg med. Deretter diskuteres det hvorvidt arbeidsretten som forskningsfelt i større grad bør defineres i forhold til debatten om eierstyring og samfunnsansvar. Temaet varsling kan for eksempel ikke bare forstås innenfor arbeidsrettslige rammer, men må også forstås som en mekanisme for eierstyring og selskapsledelse.