Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Vitenskapelig publikasjon
(side 1-29)
av Stein Evju
Sammendrag

Nordisk kollektiv arbeidsrett har mange felles trekk, men byr også på forskjeller av betydning i ulike sammenhenger. En sterk posisjon for kollektiv avtaleregulering av lønns- og arbeidsvilkår er grunnleggende, det samme er friheten til å ta i bruk arbeidskamp som middel i interessetvister. Disse sidene ved den «kollektive autonomi» i arbeidsmarkedet, «tariffautonomien», spiller en vesentlig rolle i reguleringen av arbeidsforhold på nasjonalt plan. Denne rettstilstanden utfordres av den europeiske rettsutviklingen knyttet til EU/EØSs indre marked. Fremstillingen tar for seg grunntrekk i de skandinaviske/nordiske kollektivarbeidsrettslige systemene og hvordan EU-domstolens avgjørelser i «Laval-kvartetten» fører til utfordringer og endringer.

(side 30-48)
av Tarjei Thorkildsen og Tonje H. Drevland
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i at karakteristikken «restkompetanse» ofte fremheves i samme åndedrag som arbeidsgivers styringsrett beskrives generelt. For så vidt det her kun siktes til at styringsretten – som ethvert annet kompetansegrunnlag – ikke er uten grenser, er betegnelsen «restkompetanse» like selvsagt riktig som den er utjenelig til å si noe om styringsretten som kompetansegrunnlag. Enkelte forfattere har imidlertid gitt uttrykk for at begrepet «restkompetanse» også reflekterer en tilnærmingsmåte som bygger på at arbeidsgivers styringsrett ikke utgjør et selvstendig rettsgrunnlag, og hvor løsningen av konkrete rettsspørsmål baseres på en fortolkning av de anførte begrensningene i styringsretten. I artikkelen analyseres disse standpunkter i lys av nyere høyesterettspraksis, og det tas til orde for å gå bort fra den alminnelige karakteristikk av styringsretten som en «restkompetanse».

(side 49-65)
av Stein Evju
Sammendrag

Arbeidsgivers styringsrett er et stadig omdiskutert tema. Karakteristikken av styringsretten som en «restkompetanse» har møtt kritikk på flere plan. Artikkelen diskuterer styringsretten som begrep og restkompetansekarakteristikken. Den poengterer ulike rettspolitiske tilnærminger og imøtegår innvendinger mot restkompetanseperspektivet som analytisk perspektiv med støtte i Høyesteretts praksis i saker om styringsrett.

(side 66-74)
av Birthe Taraldset
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til Henning Jakhellns artikkel i Arbeidsrett 2009 s. 111-119 hvor han behandler utviklingen av arbeidsrettsdisiplinen i Norge og forsk-ningsfeltets fremtidige utfordringer. I denne kommentaren ses det nærmere på noen arbeidsrettslige konsekvenser av moderne reguleringsteknikk som benyttes for å regulere forholdet mellom selskap og samfunn, og som arbeidsretten ennå i beskjeden grad har befattet seg med. Deretter diskuteres det hvorvidt arbeidsretten som forskningsfelt i større grad bør defineres i forhold til debatten om eierstyring og samfunnsansvar. Temaet varsling kan for eksempel ikke bare forstås innenfor arbeidsrettslige rammer, men må også forstås som en mekanisme for eierstyring og selskapsledelse.

(side 75-81)
av Christel Søreide
Sammendrag

Artikkelen behandler anvendelse av fireårsregelen for innleide arbeidstakere i motsetning til midlertidig ansatte. Fra 1. januar 2010 ble aml. § 14-9 (5) og § 14-12 (3) endret. Endringene klargjør at fireårsregelen ikke gjelder ved innleie av arbeidskraft basert på avtale med tillitsvalgte. Det redegjøres derfor kort for adgangen til å inngå avtale med tillitsvalgte om innleie uten hinder av begrensningene i § 14-9 (1) jf. § 14-12 (2). Avslutningsvis reises det spørsmål ved om fireårsregelen har utilsiktede virkninger for innleieforhold.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon