Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 195-218)
av Jan Fougner
Sammendrag

Artikkelen drøfter Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 1465 og det bidrag dommen gir generelt og konkret hva gjelder arbeidsgivers endringsadgang. Etter en redegjørelse for rettsutviklingen og de ulike sider ved problemstillingen knyttet til virksomhetsledelse og arbeidsledelse, vurderes avgjørelsen i lys av tidligere rettspraksis. Avslutningsvis drøftes Høyesteretts merknader om adgangen til bruk av endringsoppsigelse.

(side 219-223)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

Det nærmer seg to-årsdagen for ikrafttredelsen av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Det er på tide med et gravskrift over en forskift, hvis formål gjennom praksis har vist seg forfeilet og i strid med EØS-retten. Regjeringen varslet rett før jul at man ønsket «å slåss» for å beholde forskriften gjennom en dialog med EFTA Surveillance Authority (ESA). Forfatteren har tidligere skrevet to kritiske artikler om denne forskriften i tidsskriftet Arbeidsrett (nr 1/2008 og nr 1/2009), og følger i denne artikkelen opp med et gravskrift og en spådom.

(side 224-230)
av Liv Torill Evenrud
Sammendrag

Artikkelen søker å belyse om det kan oppstilles krav om likebehandling som følge av det ulovfestede saklighetsprinsippet. I den forbindelse berøres også saklighetsnormens anvendelsesområde på mer generelt grunnlag, og det gis noen generelle bemerkninger om innholdet i saklighetsnormen.

(side 231-234)
av Marco Lilli
Sammendrag

Advokat Erik C. Aagaard legger i artikkelen «Permittering», i Arbeidsrett nr 3 2009, til grunn at det i visse situasjoner er adgang til å permittere en arbeidstager som tidligere er sagt opp fra sin stilling, men som på permitteringstidspunktet står i stilling. Artikkelforfatteren er kritisk til om dette er korrekt.

Debatt
(side 235)
av Stein Evju
(side 236-239)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

Forfatteren var leder for den komiteen som bedømte Helga Aunes doktoravhandling om «Deltidsarbeid».1 I denne artikkelen drøfter han noen av de generelle synspunktene og holdningene som ligger til grunn for Stein Evjus sterke kritikk av avhandlingen. Sentralt står spørsmålet om på hvilket stadium i en doktorgradsprosess, og i hvilke fora, etablerte forskere bør sette inn med kollegial hjelp og/eller faglig kritikk. Forfatteren framhever at de som er nestorer i et fag, bør skape gode utviklingsmuligheter for de unge som vil påta seg å bringe faget videre, og at de bør vise tilbakeholdenhet med å tilfredsstille sine egne markeringsbehov.

Litteratur
(side 244-245)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon