Jeg er anmodet av tidsskriftets redaksjon om å kommentere professor Stein Evjus essay om min avhandling «Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag» som ble forsvart for Phd-graden ved Det juridiske fakultet i Oslo. På grunn av at jeg er i ferd med å bearbeide avhandlingen med sikte på publikasjon, vil jeg på dette tidspunkt avstå fra å gå inn i en faglig diskusjon. For å sette anmeldelsen inn i en sammenheng vil jeg opplyse at jeg leverte min avhandling for vurdering til graden Phd i august 2008. En enstemmig komité godkjente avhandlingen og disputas ble avholdt den 27. februar 2009. En viktig del av avtalen med fakultetet om opptak på doktorgradsprogrammet er at avhandlingen skal leveres til kontraktsfestet tid, som er fire år, inkludert ett års undervisningsplikt. Det har på bakgrunn av den stramme tidsrammen blitt vanlig at Phd-avhandlingen i første omgang skrives med tanke på komitéens vurdering og godkjenning. Komiteens skriftlige innstilling og den faglige meningsutveksling under disputasen bringer nye momenter å bygge videre på med tanke på publikasjon for et bredere publikum. I likhet med de fleste har jeg besluttet å ta meg tid til å bearbeide manuskriptet før det publiseres og gjøres tilgjengelig for et større publikum. Det er derfor uvanlig å anmelde en upublisert avhandling som er under publisering. Professor Stein Evju var ikke til stede på disputasen, men han fikk ett av de femti eksemplarene som i henhold til reglementet ble trykket opp i anledning disputasen. Han fikk også opplyst av undertegnede at jeg bearbeider avhandlingen for publisering tidlig i 2010.