Rt. 2009 side 578 er den første høyesterettsdommen vedrørende fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd. I kjølvannet av dommen har departementet igangsatt en høringsrunde med forslag om endringer i bestemmelsen. I artikkelen presenteres og drøftes fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd, herunder ulike spørsmål som oppstår ved anvendelse av regelen i praksis, både slik bestemmelsen lyder i dag, og med vedtatte og foreslåtte endringer.