Tema for artikkelen er arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 bokstav b om bruk av midlertidig ansettelse ved praksisarbeid. Artikkelen drøfter innholdet i bestemmelsen i lys av Høyesteretts dom i Sykehuset Innlandet-saken (Rt. 2009 side 578), hvoretter praksisarbeideren kan benyttes til å dekke et ordinært arbeidskraftsbehov, og det er ikke noe krav om at utdanningselementet er en nødvendig og overveiende del av stillingens arbeidsområde.