Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 111-119)
av Henning Jakhelln
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over utviklingen av arbeidsrettsdisiplinen i Norge. Etter noen merknader om fagets innhold og den rettslige rammen for faget, redegjøres det for utviklingen av den arbeidsrettslige litteraturen, en oversikt over dagens arbeidsrettslitteratur, og den arbeidsrettslige forskningen. Avslutningsvis kommenteres de samfunnsmessige og rettsvitenskapelige fremtidsutsiktene og utfordringene for faget.

(side 120-139)
av Erik C. Aagaard
Sammendrag

Artikkelen drøfter en rekke problemstillinger knyttet til permitteringsinstituttet. Det redegjøres først for hva permittering er og det rettslige grunnlaget for permittering. Deretter drøftes i hvilke situasjoner det er adgang til å permittere, saksbehandlingskrav og utvelgelseskriterier. Artikkelen tar også opp spørsmålet om arbeidsgivers betalingsplikt, betydning av sykemelding og ferieavvikling, og forholdet mellom permittering og oppsigelse.

(side 140-145)
av Jan Fougner
Sammendrag

Tema for artikkelen er arbeidsmiljøloven § 14-9 nr. 1 bokstav b om bruk av midlertidig ansettelse ved praksisarbeid. Artikkelen drøfter innholdet i bestemmelsen i lys av Høyesteretts dom i Sykehuset Innlandet-saken (Rt. 2009 side 578), hvoretter praksisarbeideren kan benyttes til å dekke et ordinært arbeidskraftsbehov, og det er ikke noe krav om at utdanningselementet er en nødvendig og overveiende del av stillingens arbeidsområde.

(side 146-164)
av Christel Søreide
Sammendrag

Rt. 2009 side 578 er den første høyesterettsdommen vedrørende fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd. I kjølvannet av dommen har departementet igangsatt en høringsrunde med forslag om endringer i bestemmelsen. I artikkelen presenteres og drøftes fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 femte ledd, herunder ulike spørsmål som oppstår ved anvendelse av regelen i praksis, både slik bestemmelsen lyder i dag, og med vedtatte og foreslåtte endringer.

Debatt
Om deltid, kvinnerett og arbeidsrett
Et essay om en avhandling
(side 166-194)
av Stein Evju
Sammendrag

En doktorgradsavhandling er en akademisk begivenhet. Avhandlingen skal granskes kritisk og fortjener en grundig vurdering. Det er både et grunnkrav i og en forutsetning for den faglige diskursen og fagutviklingen. Dette essayet gir en presentasjon av og en kritisk vurdering av Helga Aunes PhD-avhandling om «deltidsarbeid», og det pekes på analytiske og metodiske svakheter som er faglig og vitenskapelig problematiske.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon