Tema for artikkelen er forsøk på tilpasning til og omgåelse av virksomhetsoverdragelsesreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Hovedproblemstillingen er om det ved vurderingen av om virksomheten har beholdt sin identitet etter arbeidsmiljøloven § 16-1, er relevant å legge vekt på at det foreligger forsøk på omgåelse av reglene, og hvilken vekt dette i så fall skal tillegges. Spørsmålet drøftes både i et de lege lata- og et de lege ferenda-perspektiv.