Artikkelen er en kommentar til Høyesteretts dom 29. april 2009 som gjelder straffeloven § 275 om utroskap. Bestemmelsen regulerer den strafferettslige siden av ansattes lojalitetsplikt. I Høyesteretts dom blir det i vurderingen av om det foreligger strafferettslig utroskap lagt vekt på tillitsforholdet mellom den ansatte og arbeidsgiveren. Dommen vurderes på bakgrunn av tidligere praksis, og drøfter betydningen av de arbeidsrettslige normene for om straffebestemmelsen kan anvendes.