Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-45)
av Magnhild Eggen
Sammendrag

Temaet for artikkelen er arbeidsmiljøloven § 3-6 om arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling. Formålet med fremstillingen er å avklare hva arbeidsgiver må og bør gjøre for å legge til rette for varsling, samt hva han ikke kan gjøre. Innledningsvis redegjøres det for hva varsling er og hvordan det i Norge er regulert som et arbeidsrettslig fenomen. Avslutningsvis drøftes bestemmelsene på et de lege ferenda-nivå hvor det påpekes enkelte svakheter ved dagens regulering.

*Artikkelen bygger i hovedsak på min masteravhandling i masterstudiet i rettsvitenskap. En stor takk til Wiersholm advokatfirma som har stilt kontorplass og et hyggelig kollegium til disposisjon under arbeidet med artikkelen. Jeg vil også takke advokat Erling Grimstad i advokatfirmaet G-Partner for god veiledning under arbeidet med selve masteroppgaven, og ikke minst professor Henning Jakhelln som oppmuntret meg til å arbeide videre med en artikkel.

(side 46-49)
av Kurt Weltzien
Sammendrag

I disse dager er det gått ett år siden Regjeringen fastsatte forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Formålet med forskriften var å unngå «sosial dumping» ved at oppdragsgivere ved gjennomføringen av anskaffelser etter reglene om offentlige anskaffelser skal stille krav til de lønns- og arbeidsvilkår tjenesteyterens arbeidstakere har. Forfatteren skrev en kritisk artikkel om denne forskriften i Arbeidsrett nr 1/2008, og følger i denne artikkelen opp med noen praktiske erfaringer ett år etter ikrafttredelsen.

*Synspunktene i artikkelen står for forfatterens egen regning.

(side 50-52)
av Erik C. Aagaard
Sammendrag

Artikkelen drøfter noen sider ved utforming av påstand og domsslutninger i stillingsvernssaker. Først kommenteres situasjonen hvor retten finner at det ikke er grunnlag for avskjed, men det er saklig grunn til oppsigelse. Deretter drøftes betydningen av det nedlegges påstand om dom for ugyldighet.

Litteratur
(side 53-54)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon