Mary-Ann Hedlund og Brit Djupvik Selmer: Likestillings- og diskrimineringslovene. Bind I. Fagbokforlaget 2008

Boken er en kommentarutgave til likestillingsloven og diskrimineringsombudsloven. I en innledende del redegjøres det for likestillingslovens historikk, rettskildesituasjonen, likestillingsloven og tariffavtaler, og nyere lovgivning om vern mot diskriminering. Det er i fremstillingen lagt stor vekt på redegjørelse for praksis fra Klagenemnda for likestilling og fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda. I en avsluttende del redegjøres det for EU/EØS-rettens betydning for temaet likestilling mellom kvinner og menn. Fremstillingen er à jour med praksis frem til årsskiftet 2007/2008. Boken har doms- og vedtaksregister, og som vedlegg er inntatt sentrale direktiver. Det er bebudet et bind II med utgivelse i 2009 med kommentarer til diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, og arbeidsmiljø- og boliglovenes bestemmelser om vern mot diskriminering.

Anne Hellum og Kirsten Ketcher (red.): Diskriminerings- og likestillingsrett. Universitetsforlaget 2008

Boken er ment som en innføring i diskriminerings- og likestillingsrett for studenter, praktikere og forskere. Boken har tre hoveddeler. Del I om diskrimineringsbegrepet drøfter kvinnekonvensjonens betydning for det alminnelige kjønnsdiskrimineringsvern, barns diskrimineringsvern, etnisk diskriminering og vern mot diskriminering på grunn av funksjonshemming og alder. I del II omtales utvalgte diskrimineringsrettslige emner, så som graviditetsdiskriminering i arbeidslivet, likelønn, deltids- og midlertidig ansattes diskrimineringsvern og forbudet mot diskriminering på grunn av medlemskap i fagorganisasjon. Del III omhandler diskrimineringsvernets gjennomføring, og omtaler blant annet bevisbyrde og reaksjoner mot brudd på diskrimineringsvernet. Boken har doms- og stikkordregister, og en lov- og litteraturliste.

Geir Woxholth: Foreningsrett. 3. utgave. Gyldendal akademisk 2008

Boken er en systematisk innføring i foreningsretten. Det gis innledningsvis en historisk/sosiologisk og en rettssystematisk presentasjon av foreningsrett, herunder med presentasjon av foreningsfriheten og dens grenser. Deretter fremstilles reglene om foreningens stiftelse, medlemsforholdet, de styrende organer, erstatningsansvaret overfor medlemsfellesskapet, overfor det enkelte medlem og overfor tredjemann, og de privatrettslige og offentligrettslige forhold utad. Fremstillingen gjør bruk av eksempler på hvordan spørsmål er regulert i vedtekter til større organisasjoner som LO og NHO. 3. utgave er stort sett à jour med lovendringer og rettspraksis frem til desember 2007. Boken har stikkordregister, lovregister og domsregister begrenset til avgjørelser inntatt i Rt. og RG. Fremstillingen har i tillegg et sammendrag på engelsk og et eksempel på mønstervedtekt for foreninger.

Tron Dalheim, Tonje Urdal Sand og Anders Østre: Sjømannsrett. Universitetsforlaget 2008.

Boken fremstiller rettigheter og plikter for ansatte på skip. Boken har doms- og stikkordregister. Boken er anmeldt i Arbeidsrett 4/2008.