Såvel ved overføring av en virksomhet fra debitor til konkursbo som ved etterfølgende overføring fra konkursbo til erverver, oppstår arbeidsrettslige spørsmål. Særlige spørsmål oppstår i forhold til erverver for de arbeidsavtaler som opprinnelig var inngått mellom debitor og arbeidstakerne, og som er blitt videreført i forhold til konkursboet. Artikkelen behandler det prinsipielle spørsmål om overføring av virksomheten til konkursbo og den påfølgende overføring til erverver må ansees for å bringe et arbeidsforhold til opphør (opphørsprinsippet), eller om arbeidsforholdet må ansees for å bli videreført (kontinuitetsprinsippet). Videre drøftes hvor langt kontinuitetssynspunktet rekker, i forhold til opphørssynspunktet, i disse relasjoner forsåvidt gjelder opptjente krav, avtalte rettigheter, de plikter som følger av arbeidsforholdet, osv.

De spørsmål som artikkelen tar opp er lite behandlet i den konkursrettslige litteratur, som nok omtaler spørsmålet om arbeidsavtalens stilling i konkurs, men ikke tar for seg overdragelsestilfellene til senere erverver. Tilsvarende begrenser den arbeidsrettslige litteratur seg i hovedsak til å påpeke at reglene om virksomhetsoverdragelse ikke får anvendelse i konkurs. Artikkelen er derfor et viktig supplement til såvel den konkursrettslige som den arbeidsrettslige litteratur.