Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 123-153)
av Henning Jakhelln
Sammendrag

Krav på trygdeytelser for yrkesskade og krav om yrkesskadeerstatning må gjelde skade som er oppstått mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dessuten gjelder det særregler om yrkesskadedekning under redningsvirksomhet m.v. Artikkelen tar for seg spørsmål knyttet til forståelsen av disse regler når arbeidstaker gjør en innsats for å avverge eller begrense skade. Yrkesskadedekningen for ansatte i foretakets egen virksomhet som har som oppgave å forebygge skader og delta i redningsarbeid behandles, og forholdet til de forberedende og avsluttende handlinger, mobile enheter osv. Videre behandles yrkesskadedekning for næringsparker med felles industrivern hvor innsatsen ytes innenfor næringsparkens område, for innsats som ytes i et lite lokalsamfunn av ansatte i en stor virksomhet, og for innsats som gis ved kaianlegg og skipsanløp m.v.

(side 154-170)
av Ida Ørbeck Totland
Sammendrag

Artikkelen drøfter den såkalte grunnpregstandarden som metode for å avklare arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes arbeidsoppgaver. Forfatteren drøfter om det er tilstrekkelig grunn til å forlate denne rettslige modellen, og det vurderes i hvilken grad rettspraksis, og særlig Rt. 2000 side 1602 (Nøkk-dommen), tilsier at arbeidsgivers endringsadgang har blitt utvidet.

(side 171-183)
av John Kristian Spångberg
Sammendrag

Artikkelen drøfter innholdet i de sanksjoner som kan iverksettes mot urettmessige kontrolltiltak, herunder arbeidstakeres adgang til å nekte å medvirke til gjennomføring av kontroll, kollektivrettslige sanksjoner og i hvilken utstrekning opplysningene fra kontrolltiltaket kan brukes som bevis, og hvilken betydning denne typen bevis kan ha i arbeidsrettslige tvister.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon