Sjømannsloven og NIS-loven er de to sentrale arbeidsrettslige lovene for ansatte på norske skip, og artikkelen tarþfor seg anvendelsesområdet og særlige problemstillinger knyttet til de to lovene.þI artikkelen redegjør forfatterneþblant annet for grensen mellom de arbeidsforhold som omfattes av sjømannsloven og de som omfattes av arbeidsmiljøloven, og behandlerþsærlig avgrensningen mot petroleumsvirksomhet. Det gis også en oversikt over de særregler som gjelder for NIS-registeret.