Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 75-102)
av Stein Evju
Sammendrag

Ved arbeidskamp i internasjonale forhold kan det være vesentlig hvilket lands rett som skal anvendes og hvor saker om lovlighet og erstatning skal behandles. Artikkelen drøfter slike spørsmål med utgangspunkt i en dom fra den danske Arbejdsretten om en blokade i Sverige mot et dansk skip. I Norge kan spørsmålene oppstå ved boikott av skip under fremmed flagg, men også ved aksjoner mot utenlandske virksomheter på norsk jord. Det pekes også på den prosessen med harmonisering av lovvalgsregler som pågår i EU.

(side 103-125)
av Elisabeth Vigerust
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven har fått nye regler om arbeidstakeres varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten der de arbeider. Varslingsretten er styrket ved at vi har fått nye regler som lovfester arbeidstakers rett til å varsle, som styrker vernet mot gjengjeldelser og som pålegger arbeidsgivere å legge forholdene til rette for varsling i virksomheten. Reglene trådte i kraft 1. januar 2007. I artikkelen gjøres det rede for de nye reglene.

(side 126-139)
av Jan Fougner
Sammendrag

Etter norsk rett gjelder det omfattende begrensninger i arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i arbeidets innhold. Forfatteren stiller seg kritisk til rettstilstanden og argumenterer for en utvikling hvor norsk arbeidsrett adopterer det svenske 29/29-prinsippet: Så lenge arbeidstaker er kvalifisert, og oppgavene han eller hun settes til har naturlig tilknytning til virksomhetens aktiviteter, er arbeidstaker forpliktet til å utføre oppgavene. På denne måten vil norske virksomheter sikres tilstrekkelig omstillingsevne. Artikkelen bygger på avhandlingen «Endring i arbeidsforhold – styringsrett og arbeidsplikt» som vil bli publisert i 2007.1

Tillitsvalgtes og fagforbundenes rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår
En komparativ studie av regelverket i utvalgte europeiske land
(side 140-153)
av Kristin Alsos
Sammendrag

22. desember 2006 sendte Arbeids- og inkluderingsdepartementet et forslag om lovfesting av innsynsrett for tillitsvalgte ut på høring. Etter forslaget gis tillitsvalgte rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår hos underentreprenører som er omfattet av et allmenngjøringsvedtak. Formålet er å sikre en bedre etterlevelse av allmenngjøringsforskriftene. I artikkelen redegjøres det for den norske rettstilstanden på området, samt i hvilken grad det eksisterer tilsvarende regler i sammenlignbare europeiske land.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon