Artikkelen gjennomgår Høyesteretts dom av 21. september 2006 og det nærmere innholdet i bestemmelsen om midlertidig ansettelse av vikarer. Artikkelen gjennomgår rettskildebildet med hensyn til vikaransettelser og analyserer i hvilke tilfeller en virksomhet på grunn av sitt arbeidskraftbehov kan være avskåret fra lovlig å ansette vikarer. Rettsvirkningen av at en vikaransettelse anses for å være i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse omtales også.