Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 209-231)
av Stein Evju
Sammendrag

De nye bestemmelsene om arbeidstagers reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljølovens § 16‑3 reiser en rekke uavklarte spørsmål, både alene og sett i sammenheng med en slik valgrett som også er forutsatt at skal gjelde. Artikkelen redegjør for de nye reglene, drøfter og foreslår svar på et bredt spekter av ulike problemstillinger.

(side 232-243)
av Alex Borch
Sammendrag

Artikkelen omhandler hvilken betydning kravene til daglige og ukentlige arbeidsfrie perioder i arbeidsmiljøloven § 10-8 har for hjemmevaktsordninger. Et hovedspørsmål i den forbindelse er om hjemmevakter som sådan må regnes som arbeidstid. Rettskildebildet er sammensatt, men mest sannsynlig vil hjemmevakter i utgangspunktet ikke måtte regnes som arbeidstid. Arbeid utført i forbindelse med hjemmevakter må imidlertid regnes som arbeidstid. Dessuten kan en hjemmevakt være så belastende at hele hjemmevakten må regnes som arbeidstid. Grunnlaget for å avtale unntak fra kravene til arbeidsfrie perioder er høyst usikkert for virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hjemmevakt er foreslått endret i Ot.prp. nr. 91 (2005–2006), men endringsforslaget løser ikke alle uklarheter knyttet til gjeldende regler om hjemmevakt og arbeidsfri.

(side 244-264)
av Tron Dalheim
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår Høyesteretts dom av 21. september 2006 og det nærmere innholdet i bestemmelsen om midlertidig ansettelse av vikarer. Artikkelen gjennomgår rettskildebildet med hensyn til vikaransettelser og analyserer i hvilke tilfeller en virksomhet på grunn av sitt arbeidskraftbehov kan være avskåret fra lovlig å ansette vikarer. Rettsvirkningen av at en vikaransettelse anses for å være i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse omtales også.

(side 265-275)
av Else Bugge Fougner og Claude A. Lenth
Sammendrag

Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt. 2006 side 1025 (HR-2006-01495-A) gjaldt tolkningen av avtaleloven § 38 tredje ledd første alternativ. I artikkelen kommenterer forfatterne deler av avtaleloven § 38 i lys av Høyesteretts kjennelse, både de lege lata og de lege ferenda. Advokatfirmaet Hjort DA ved advokat Else Bugge Fougner prosederte saken i Høyesterett på vegne av de kjærende parter (arbeidstakerne og deres nye arbeidsgiver).

(side 276-280)
av Øyvind Sollie
Sammendrag

Artikkelen er en kommentar til advokat Magne Mjaalands artikkel «Sluttavtaler – Skatte og trygdemessige konsekvenser for arbeidstaker» i Arbeidsrett 2006 side 92 flg.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon