Daglig leder i et aksje- eller allmennaksjeselskap står i en særstilling fordi hun både er en arbeidstaker og et selskapsorgan. Det får betydning for de rettsspørsmål som oppstår ved opphøret av hennes arbeidsavtale. Både det legale stillingsvernet og det avtalte stillingsvernet (etterlønnsavtaler) behandles. Artikkelen bygger på forfatterens doktoravhandling over samme emne.