Blir retten til personlig integritet på arbeidsplassen krenket ved arbeidsgivers innsyn i virksomhetsrelatert e-post? Etter medias og Datatilsynets fremstilling, synes svaret å være et ubetinget ja. Datatilsynets retningslinjer for innsyn i e-post legger til grunn at ansattes personvern og retten til personlig integritet på arbeidsplassen automatisk blir krenket ved at arbeidsgiver foretar innsyn i virksomhetsrelatert e-post, med mindre nærmere angitte krav er oppfylt. Forfatteren mener at dette blir for unyansert og gir i artikkelen en vurdering av blant annet Datatilsynets retningslinjer. Forfatteren ser blant annet på hvilken rettskildemessig relevans og vekt tilsynets retningslinjer bør tillegges og hvor berettiget ansattes forventning om diskresjon kan sies å være når det gjelder bruk av e-post i arbeidstiden.