Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 81-91)
av Torgeir Aarvaag Stokke
Sammendrag

Kan en avdeling, forening eller lignende melde seg ut av et fagforbund? Svaret ser i hovedsak ut til å være nei. Slik kollektiv uttreden er ikke mulig med mindre den er eksplisitt vedtektshjemlet i fagforbundet. I artikkelen gjennomgås det historiske samspillet mellom rettspraksis og fagforbundenes vedtekter som har ledet frem til denne hovedregelen.

(side 92-104)
av Magne Mjaaland
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over hvilke muligheter som foreligger innenfor skattelovgivningen til å gi skattefrie ytelser til arbeidstakere ved inngåelse av sluttavtaler, samt hvilken betydning innretningen av sluttavtaler kan ha for arbeidstakeres trygdemessige rettigheter.

(side 105-114)
av Kurt Weltzien og Heidi S. Reinholdt
Sammendrag

I dom av 22. april 2005 (Rt. 2005 side 513) fant en enstemmig Høyesterett at avskjedigelsen av to arbeidstakere som hadde benyttet arbeidsgiverens dataanlegg til å surfe på pornografiske websider og laste ned pornografisk materiale var ugyldig både som avskjed og oppsigelse. Kan det etter dette legges til grunn at arbeidstakere generelt har rett til slike aktiviteter på arbeidsgivers dataanlegg? Dette vil selvsagt være en uholdbar og forhastet slutning. Dommen viser at det i utgangspunktet er opp til arbeidsgiver å fastsette regler for bruk av datautstyr, og med en tilsvarende plikt for arbeidstaker til å innrette seg etter dette. Arbeidsgiver er også som et utgangspunkt berettiget til å reagere på eventuelle brudd på reglene, men det stilles krav til hvordan reglene er blitt praktisert, og hvordan arbeidsgiveren går frem i en slik prosess.

(side 115-124)
av Tron Sundet
Sammendrag

Det er i rettspraksis lagt til grunn at arbeidsgiver har adgang til å fremsette ny begjæring om at arbeidstaker skal fratre i tilfeller hvor en tidligere begjæring ikke har ført frem. Arbeidstaker har derimot ikke adgang til å få spørsmålet om rett til å stå i stilling prøvd på nytt dersom det ved rettskraftig kjennelse er avgjort at arbeidstaker skal fratre. Artikkelen drøfter rekkevidden av denne rettssetningen på grunnlag av rettspraksis og teori.

(side 125-129)
av Tron Sundet
Sammendrag

Ved avgjørelsen av om en sak skal behandles etter arbeidsmiljølovens prosessuelle regler, oppstår spørsmålet om hvor langt retten skal gå i å ta stilling til de materielle spørsmål saken gjelder. Artikkelen kommenterer en ny avgjørelse fra Høyesteretts kjæremålsutvalg om rettens forhold til saksøkers pretensjoner i tvist om opphør av arbeidsforhold.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon