Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 1-41)
av Erling Hjelmeng og Olav Kolstad
Sammendrag

Artikkelen tar opp spørsmålet om forholdet mellom allmenngjøringsloven og EØS-avtalen. I første del vurderer forfatterne loven i lys av EØS-avtalens generelle regler om tjenestefrihet mellom landene. Det gis deretter en vurdering av om loven, og den ordningen loven representerer, kan opprettholdes i kraft av EØS-avtalens unntak for tiltak som tjener såkalte «tvingende allmenne hensyn». Endelig undersøkes det om loven harmonerer med sekundærlovgivningen i form av det såkalte utstasjoneringsdirektivet, og hvilke rettsvirkninger et brudd på EØS-avtalen vil ha. Andre del tar utgangspunkt i spørsmålet om arbeidstakerorganisasjoner bør gis en innsynsrett i utenlandske arbeidsgiveres lønns- og arbeidsvilkår for å effektivisere håndhevingen av allmenngjøringsinstituttet, og undersøker hvordan en slik innsynsrett vil harmonere med EØS-reglene.

(side 42-51)
av Astrid Flesland
Sammendrag

Artikkelen behandler de momenter Datatilsynet vektlegger ved vurderingen av om det foreligger brudd på personopplysningsloven i saker om arbeidsgivers innsyn i e-post.

Virksomhetsoverdragelse i utvikling
Høyesteretts dom 31. januar 2006
(side 52-64)
av Stein Evju
Sammendrag

Artikkelen redegjør for og diskuterer Høyesteretts dom i «SAS Braathens-saken».

(side 65-76)
av Jan Fougner
Sammendrag

Artikkelen drøfter i hvilken grad en erverver av en virksomhet kan avgjøre om arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse skal få anvendelse ved å tilpasse overføringen slik at den skal gå klar av lovens regler. Problemstillingen behandles med utgangspunkt i Høyesteretts avgjørelse i SAS-Braathens-saken, og ses i sammenheng med Høyesteretts dom i Olderdalen ambulanse-saken (Rt. 2001 side 248) og Arbeidsrettens praksis om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon