I Rt. 2005 side 826 kom Høyesterett til at en avtale om at en arbeidstaker var fast ansatt ekstrahjelp ved behov, var å anse som en ulovlig midlertidig ansettelse. Artikkelen tar opp spørsmålet om Høyesterett ved dette har etablert en ny rettslig situasjon for bruken av tilsigelsesavtaler.