Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 193-210)
av Ole Hasselbalch
Sammendrag

Artikkelen analyserer ytringsfriheten som fenomen, og diskuterer i hvilken utstrekning en rettslig regulering er egnet til å styrke ytringsfriheten. Forfatteren gir også en fremstilling av de rettslige instrumenter som eksisterer for vern av arbeidstakeres ytringsfrihet.

(side 211-217)
av Ulla Liukkunen
Sammendrag

Artikkelen tar utgangspunkt i en sammenligning av norske regler om lovvalg i arbeidsforhold med de regler som gjelder for EU-stater etter Roma-konvensjonen om hvilken lov som skal gjelde for kontraktsrettslige forpliktelser. Forfatteren går deretter inn på de problemer som kan oppstå for EØS-statenes gjennomføring av direktiv 96/71 EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.

(side 218-230)
av Tron Sundet
Sammendrag

Artikkelen drøfter rekkevidden av rettsgebyrloven § 10 nr. 10 om unntak fra gebyrplikt i saker som arbeidstaker reiser mot arbeidsgiver og som gjelder et tjeneste- eller arbeidsforhold.

(side 232-236)
av Erik C. Aagaard
Sammendrag

«Endringsoppsigelse» er et relativt nytt, men mye benyttet uttrykk innen arbeidsretten. Artikkelen belyser den mangfoldighet og uklarhet som gjør seg gjeldende ved bruken av dette uttrykket - som ikke er noe rettslig begrep - og konkluderer med en anbefaling om å unngå bruk av dette uttrykket.

(side 237-242)
av Marit B. Frogner
Sammendrag

I Rt. 2005 side 826 kom Høyesterett til at en avtale om at en arbeidstaker var fast ansatt ekstrahjelp ved behov, var å anse som en ulovlig midlertidig ansettelse. Artikkelen tar opp spørsmålet om Høyesterett ved dette har etablert en ny rettslig situasjon for bruken av tilsigelsesavtaler.

Litteratur
(side 243-251)
av Einar Mo
Sammendrag

Henning Jakhelln: Oversikt over arbeidsretten

3. utgave, NW Damm & Søn 2004.

686 sider. Kr 649,-.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon