Arbeidsmiljøloven § 56 tredje ledd unntar nå øverste leder i virksomheten fra lovens regler om oppsigelse, der denne i forhåndsavtale har sagt fra seg disse rettighetene mot etterlønn ved fratreden, såkalt «fallskjermavtale». Artikkelen bygger på materiale innhentet ved en spørreundersøkelse vedrørende slike ordninger, rettet til om lag 900 av de største selskapene i Norge. Det gis en fremstilling av i hvilken grad lovendringen må antas å ha ført til endringer i etterlønnsavtalene, noen kjennetegn ved de virksomheter som har etterlønnsavtaler, og det nærmere innholdet i slike avtaler.