Spørsmålet i denne artikkelen er om konkurransereglene åpner eller stenger for at arbeidstakerne gjennom tariffavtale eller på annen måte bestemmer hvem som skal stå som pensjonsleverandør av kollektive tjenestepensjoner. Analysen bygger på en hypotese om at det bør være uproblematisk sett fra konkurransereglene om partene i arbeidslivet peker ut en aktør som skal dekke de avtalte tjenestepensjoner fullt ut som en enerett, og denne aktøren ikke i tillegg tilbyr pensjonstjenester på kommersielle vilkår til andre. Dersom flere aktører gis rett til å konkurrere om å tilby de avtalefestede pensjonene, eller den aktør som gis rett til å levere disse i tillegg er en kommersiell aktør i markedet, vil lovligheten av å gi en aktør en særstilling være avhengig av måten konkurransen påvirkes på. Så lenge ikke en av partene i tillegg opptrer som en tilbyder i pensjonsmarkedet generelt, vil heller ikke dette være problematisk. Artikkelen gir en oversikt over rettstilstanden i skjæringsfeltet mellom konkurranseretten og den kollektive arbeidsrett.